Galego    Castellano

CONDICIÓNS XERAIS DE USO:

DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: A empresa titular deste "sitio web corporativo" é ECOWARM DE GALICIA S.L., con domicilio en CORUXIDO S/N BASTAVALES, BRION, A Coruña, con número de C.I.F B70064027, inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña no tomo 3.123, libro Seccion Xeneral, folio 92, folla nº C-39.314, inscrición 1ª
Correo electrónico de contacto: info@ecowarm.es

USUARIOS: O acceso e/ou uso do presente sitio web corporativo de "Ecowarm de Galicia S.L." atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL: O presente sitio web corporativo proporciona o acceso a información (en diante, "os contidos") en Internet pertencente a "Ecowarm de Galicia S.L." aos que o USUARIO pode ter acceso.
O USUARIO asume a responsabilidade do uso do PORTAL.
O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que "Ecowarm de Galicia S.L." ofrece a través do seu sitio web corporativo e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de "Ecowarm de Galicia S.L.", dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electróónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: "Ecowarm de Galicia S.L." por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web corporativo, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc...), titularidade de "Ecowarm de Galicia S.L." ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación publica, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de "Ecowarm de Galicia S.L.". O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de "Ecowarm de Galicia S.L.". Poderá visualizar os elementos do sitio web corporativo e ata imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de "Ecowarm de Galicia S.L.".

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: "Ecowarm de Galicia S.L." non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

MODIFICACIÓNS: "Ecowarm de Galicia S.L." resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu sitio web corporativo, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu sitio web corporativo.

EMPREGO DE COOKIES: "Ecowarm de Galicia S.L." poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do USUARIO polo seu sitio web corporativo. As cookies asócianse unicamente a un USUARIO anónimo e o seu computador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais do USUARIO. O USUARIO poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das cookies enviadas por "Ecowarm de Galicia S.L.", sen que iso prexudique a posibilidade do USUARIO de acceder aos Contidos.

ENLACES: No caso de que no sitio web corporativo dispuxésense enlaces ou hipervínculos facía outros sitios de Internet, "Ecowarm de Galicia S.L." non exercerá ningún tipo de control sobre devanditos sitios e contidos.
En ningún caso "Ecowarm de Galicia S.L." asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet.
Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

DEREITO DE EXCLUSIÓN: "Ecowarm de Galicia S.L." resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao seu sitio web corporativo e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

XENERALIDADES: "Ecowarm de Galicia S.L." perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu sitio web corporativo exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: "Ecowarm de Galicia S.L." poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre "Ecowarm de Galicia S.L." e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Vigo - Pontevedra.